logo rosyjski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Zasady rekrutacji na filologię rosyjską w kilku największych miastach Polski - informator dla maturzystów

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia - Limit miejsc 60

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski– poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Matematyka – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 5%
Język rosyjski – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 15%
Język rosyjski - poziom rozszerzony (x 1) waga: 35%
Przedmiot do wyboru: historia, geografia - poziom rozszerzony (x 1) waga: 35%

Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe.

W rekrutacji są brane pod uwagę następujące przedmioty:
Grupa 1
Język polski – waga 1

Grupa 2
Język angielski – waga 1
Język francuski – waga 1
Język hiszpański – waga 1
Język łaciński i kultura antyczna - waga 1
Język niemiecki – waga 1
Język rosyjski - waga 1
Język włoski – waga 1

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
1 przedmiot z grupy 1
1 przedmiot z grupy 2
Waga jest podzielona przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski – waga 0,2
Język obcy nowożytny – waga 0,6
Drugi język obcy nowożytny lub historia - waga 0,2

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdać następujące przedmioty:
Język obcy nowożytny – poziom podstawowy (waga: 0,5) lub rozszerzony (waga: 1)
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0,5) lub rozszerzony (waga: 0,1)

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z wymienionych przedmiotów.
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Zasady kwalifikacji na studia dla kandydatów ze stara maturą
Kandydaci ze „starą maturą" przystępują do egzaminu ustnego z języka obcego (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Maksymalna ilość punktów 100. Egzamin jest zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60 punktów.

Kandydaci zostaną przyjęci zgodnie z listą rankingową.

Uwaga: nauka języka rosyjskiego odbywa się od podstaw oraz na poziomie zaawansowanym.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Podstawę kwalifikacji stanowi wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.
1% na poziomie podstawowym (P) = 1 punkt rekrutacyjny;
1% na poziomie rozszerzonym (R) = 2 punkty rekrutacyjne;

Więcej znajdziecie na stronie UMCS.

Poznań - Uniwersytet Adama Mickiewicza
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdać:
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0,1) lub rozszerzony (waga: 0,3)
Język rosyjski (pisemny) – poziom podstawowy (waga: 0,3) lub rozszerzony (waga: 0,5)
Język rosyjski (ustny) – poziom podstawowy (waga: 0,1) lub rozszerzony (waga: 0,2)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Więcej znajdziecie na stronie UAM.


Tagi: , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Rosyjski Gramatyka   Rosyjski Gramatyka

Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanychdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo